Privacybeleid

Dit privacybeleid is van SLAAP. BV.

Maatschappelijk adres:
Dorpsstraat 1, 2590 Berlaar, België.
Ondernemingsnummer:
BE 0764.637.043.

Slaap. hecht veel belang aan jouw privacy en verwerkt je persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. We streven ernaar om ons privacy- en cookiebeleid zo duidelijk en transparant mogelijk te formuleren. Heb je toch vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via info@slaappunt.nl

Algemeen

Slaap. erkent het belang van gegevensbescherming en de privacy van haar klanten en bezoekers op de website en zal de persoonsgegevens van de betrokkenen met de nodige zorg behandelen en enkel voor de welbepaalde doeleinden. Wij streven er optimaal naar om in regel te zijn met de recente aanpassingen en de Europese Verordening 2016/679 van 25 Mei 2018, maar ook met de Belgische wet van 30 juli 2018. Dit zowel naar de verwerking als naar de bescherming van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Zoals de gegevens over je bezoek aan onze website. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je ons verstrekt.

Anonieme gegevens

Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Slaap. om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Cookies

De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website.
Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie het cookiebeleid.

Persoonsgegevens die je ons meedeelt

Bij het invullen van het contact formulier vragen we volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres en telefoonnummer.

Als opdrachtgever, klant, prospect, leverancier of andere zakelijke relatie verkrijgen wij:

 • Jouw contactgegevens
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Adres
 • Ondernemingsnummer

Slaap. verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens.

Onlinegegevens doorgeven

Voor de opmaak van de offerte hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig, voor zakelijke klanten vragen wij ook het ondernemingsnummer en bankrekeningnummer.

Deze hebben we nodig voor de oplevering en facturatie van door jou gevraagde diensten met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou gevraagd werd.

We gebruiken de gegevens om de dienst op te leveren, je op de hoogte houden over de gevraagde dienst of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over de afgesproken dienstverlening. De rechtsgrond hiervoor is de uitvoering van een overeenkomst die door jou gevraagd werd.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Indien je op de hoogte gehouden wil worden van onze aangepaste diensten en acties kan je vrijblijvend inschrijven op onze nieuwsbrief. Je gegeven toestemming kan je steeds intrekken, dit doe je door onderaan onze nieuwsbrieven op “uitschrijven” te klikken. Slaap. maakt ook gebruik van MailChimp voor het versturen van de nieuwsbrief.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers en aangestelde. Binnen Slaap. zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan dit Privacy beleid.

Wij verlenen vreemden geen toegang tot jouw gegevens en nemen hiervoor de juiste technische en organisatorische maatregelen om dit te voorkomen. Indien er alsnog ongeoorloofde toegang is geweest tot jouw gegevens, dan streven wij ernaar om dit in alle transparantie met jou te delen.

Ook kunnen we in zeldzame gevallen je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat Slaap. uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Om je een totaalpakket te kunnen leveren en zo je volledig digitaal te ontzorgen doen wij een beroep op een externe verwerker om ons te helpen met bepaalde diensten. Voor deze externe dienstverlening maken wij strenge afspraken en hebben deze afspraken contractueel onderbouwd. Deze partijen worden streng gecontroleerd door Slaap. om er zeker van te zijn dat jouw privacy beschermd blijft!

Slaap. verbindt zich er helemaal toe dat wij jouw persoonsgegevens niet zullen verkopen, verdelen of doorgeven aan andere partijen voor commerciële doeleinden, zonder jouw uitdrukkelijke vooraf gegeven toestemming. Dit eisen wij ook van onze externe verwerkers. Jouw persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons en wij verwachten dit dan ook van onze externe partijen!

Bewaartermijn van je gegevens

Na de gevraagde diensten ontvang je een factuur, welke we volgens de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar zullen bewaren. Bij een aanvraag/contactvraag bewaren we je gegevens tot je overgaat tot de dienstverlening, wens je geen dienstverlening dan behouden wij je gegevens 2 jaar.

Welke privacy rechten heeft u?

Wanneer je prospect of klant bent van Slaap. bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

 • Recht van inzage: Je hebt het recht om op elk moment de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking: Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan SLAAPPUNT. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, verwijderen of te beperken. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn en dat verwijderen of wijzigen van persoonsgegevens in een aantal gevallen wettelijk niet mogelijk is.
 • Recht van bezwaar: Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder direct marketing.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht: Indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen aan een derde partij .
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien je ons toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
Uitoefening van uw rechten

Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten aan: info@slaappunt.nl

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u zich te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen binnen de 72 uur een bericht sturen dat we u aanvraag goed hebben ontvangen. Binnen de 30/31 dagen kan u de gevraagde gegevens verwachten die u heeft opgevraagd. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte brengen.

Automatische beslissing en profilering

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profilering en zullen door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Omgaan met aanpassingen in ons privacybeleid:

Deze verklaring kan door Slaap. worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen u aan om periodiek deze verklaring door te nemen zodat u op de hoogte blijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.